skip to Main Content

Herkent u dit?

 • Bestaat er binnen uw organisatie onvoldoende kennis en inzicht over de problematiek rondom samengestelde gezinnen?
 • Weten uw medewerkers soms niet hoe om te gaan met gescheiden ouders die samen verantwoordelijk zijn voor hun kind en waar ook nog sprake is van een stiefouder?
 • Geven medewerkers aan dat deze onzekerheid ook een gevolg is van het missen van de juiste kennis en tools om deze gezinnen verder te helpen?
 • Voelen uw medewerkers zich soms machteloos over dwingende, boze, eisende stiefouders, en kunnen zij daardoor niet altijd voldoende inschatten of dit schadelijk is voor het kind waardoor zij niet altijd adequaat lijken in te grijpen of te verwijzen?

Alle professionals binnen uw organisatie kunnen leren om ouders en stiefouders adequaat te ondersteunen bij het vormen van het samengesteld gezin. Wanneer ex-partners op de juiste manier samen ouders kunnen blijven, is er voor de kinderen ook meer ruimte om zich te verbinden aan de stiefouder. Zo kunnen uw professionals bijdragen aan het voorkomen van een tweede scheiding.

Waarom is het zo belangrijk dat instellingen, scholen en organisaties zich verdiepen in samengestelde gezinnen?

 • Jaarlijks maken ongeveer 70.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee, en bijna al deze kinderen krijgen na verloop van tijd een stiefouder. De komst van een stiefouder veroorzaakt vaak méér stress dan de scheiding van de ouders. Van de tweede gezinnen valt 60 procent weer uiteen, met enorme impact op het welzijn van ouders en kind. Specifieke aandacht voor stiefgezinnen is dan ook noodzakelijk: wat zijn de valkuilen van een stiefgezin? Welke oplossingen zijn mogelijk en hoe breng je die over aan ouders, stiefouders en hun kinderen?
 • Voor professionals is het vaak ingewikkeld een goede verhouding te vinden tot ex-partners en stiefouders. Mag je met een stiefouder afspraken maken? Wat is de positieve of negatieve invloed van de stiefouder? Hoe is de onderlinge verhouding tussen kind – stiefouder – ouder? Kennis, inzicht en begeleiding kan het aantal scheidingen verminderen en welzijn van (stief)ouders en (stief)kinderen verhogen. Hoe leer je ouders om samen ouders te blijven? Wat moeten ouders weten voordat ze een nieuw gezin starten?
 • Ouders én kinderen van nieuwe gezinnen voelen zich beter gesteund als hulpverleners, coaches, leerkrachten en mediators kennis en inzicht hebben in scheiding en nieuwe gezinsvormen. Daarom is het belangrijk dat professionals meer begrip krijgen van de impact van een (v)echtscheiding en de komst van (wisselende) stiefouders. En dat zij concrete handvatten krijgen aangeboden om hiermee om te gaan.
  Want scheidingskinderen en stiefkinderen hebben gemiddeld meer problemen dan kinderen uit kerngezinnen. Hun leerprestaties liggen bijvoorbeeld lager en ze maken vaker een lagere schoolkeuze.
 • Specifiek opgeleide professionals die werken met het Stiefouderschapsplan zijn beter in staat om ouders, stiefouders en kinderen adequaat te begeleiden. Een op maat afgestemde Incompany training, met als doel de handelingsverlegenheid van de professional te doen afnemen, werpt vruchten af. Onzekerheid om het onderwerp stiefgezin en de complexe onderlinge verhoudingen tussen ex-partners en hun nieuwe partners aan de orde te stellen bij de bespreking van hun kinderen, neemt opmerkelijk af na een training over het Stiefouderschapsplan.

Het Stiefplan helpt om ouders te begeleiden in het vinden van concrete oplossingen. Sommige ouders zijn heel goed in staat om zelf het Stiefplan op te stellen. Voor de meeste ouders is begeleiding van een Stiefplan-Coach heel waardevol. Als buitenstaander kan de Stiefplan-Coach de juiste vragen stellen, doorvragen op bepaalde onderwerpen en verwijzen naar relevante achtergrondinformatie. Bovendien heeft de Stiefplan-Coach een signalerende functie en kan ouders en/of kind extra begeleiding aanbieden vanuit de eigen expertise, of hen doorverwijzen.

Wat is de inhoud van de incompany training?

Na de incompany opleiding zijn uw medewerkers bekend met:

 • de complexe dynamiek van het stiefgezin
 • de zeven kenmerken van het samengestelde gezin
 • de valkuilen van ouders en stiefouders
 • de betekenis en positieve invloed van de stiefouder op het kind
 • de betekenis van emoties en waar deze naar verwijzen
 • de meest voorkomende oorzaken van conflicten, waaronder onrechtgevoelens
 • loyaliteitsconflicten, erkenning en recht doen aan elkaar.

De opleiding wordt altijd op maat gemaakt en afgestemd op de behoefte van de opdrachtgever.

De spanning in samengestelde gezinnen vermindert wanneer ouders op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken die bij ‘nieuwe gezinnen’ horen. Het is een geruststelling te ervaren dat de problematiek van hun nieuwe gezin niet per se gebonden is aan hun persoonlijk functioneren, maar inherent is aan het complexe gegeven ‘stiefgezin’.

Na de incompany training zijn concrete handvatten aangereikt en kunnen medewerkers bijvoorbeeld:

 • werken met het Stiefplan: een methodiek voor samengestelde gezinnen, voortbouwend en afgestemd op het verplichte ouderschapsplan bij scheiding
 • meer dan 18 onderwerpen onderscheiden waar stiefgezinnen mee te maken krijgen.
 • psycho-educatie inzetten afgestemd op de kennis en inzichten van de medewerkers, waardoor ouders en stiefouders meer inzicht krijgen in hun eigen situatie.
 • kinderen tot grote steun zijn en hen wegwijs maken in hun eigen complexe gezinssituatie, hun gevoelens duiden en hen positieve alternatieven bieden.

Na de incompany training zijn de rugzakken van uw medewerkers gevuld met praktische, juridische en ethische kennis en zijn er organisatiebreed noodzakelijke vaardigheden ontwikkeld om gescheiden ouders, hun nieuwe partners en kinderen beter te begeleiden.

Preventief beleid:
Voorkomen is beter dan genezen. Uit de praktijk is ons vaak gevraagd wat professionals in organisaties kunnen bieden om een eerste scheiding, een complexe scheiding en een tweede scheiding te doen verminderen. Hiervoor hebben we het Opvoed Drieluik ontwikkeld.

Ons aanbod

Masterclass: werken met samengestelde gezinnen

Een inspirerende dag (of dagdeel) voor professionals waarin de basiskennis over gescheiden ouders, hun kinderen en het stiefgezin wordt aangereikt.

De incompany opleiding tot Stiefplan-Coach

Een verdiepende opleiding waarin de medewerkers experts worden op het gebied van omgaan met gescheiden ouders, stiefouders, de kinderen en het samengestelde gezin.

Lezing of Workshop

Verdiepende, inspirerende geaccrediteerde workshop of lezing voor uw instelling of congres. Aangepast aan uw doelgroep.

Training over de Ouderschapsbelofte

waarbij ouders rondom de rechten van hun kind afspraken maken. Er is een speciale uitgave van de Ouderschapsbelofte voor gemeenten om uit te reiken aan ouders die een kind verwachten.  Bekijk hier meer informatie.

Weg van het toernooimodel

Begeleiding en Mediation bij scheiding ter voorkoming van een vechtscheiding. We zetten verschillende methodes in om een scheiding goed af te hechten waaronder geweldloos verzet, weg van het toernooimodel en de Schipmethode door een van onze Schipbehandelaars.

Training geweldloos verzet

bij scheiding en samengestelde gezinnen een nieuwe en bijzondere benadering van complexe problematiek. Van onmacht naar Kracht.

Dit zijn wij

Wij van Popelier Opleiding en Begeleiding vormen een team van vier professionals waaronder Marlijn Kooistra-Popelier, pedagoog en Corrie Haverkort filosoof.

Wij zijn de grondleggers van het Stiefouderschapsplan, de eerste methodiek voor samengestelde gezinnen. Deze methode wordt landelijk preventief ingezet om het hoge aantal tweede scheidingen te verminderen

 • Sinds 2012 leiden wij professionals op in het werken met het Stiefouderschapsplan om samenstelde gezinnen in alle provincies optimaal te begeleidden.
 • We zijn de ontwikkelaars van de praktische Ouderschapsbelofte.
 • We verzorgen trainingen en opleidingen, zowel incompany als vanuit onze eigen organisatie en spreken op congressen en studiebijeenkomsten.

Ben jij op zoek naar een inspirerende, verdiepende en praktische invulling van jullie teamdag, bijeenkomst of congres? Neem contact met ons op. Wij denken graag met jullie mee.

Wij zijn SKJ, MFN en CRKBO geregistreerd en het is mogelijk hiervoor accreditaties aan te vragen voor uw medewerkers.

Onze missie

Onze missie: professionals ondersteunen bij de begeleiding van gescheiden ouders, hun kinderen en hun nieuwe partners.

Ons doel: organisaties de juiste scholing en bijscholing bieden voor hun medewerkers in het werken met ouders en/of kinderen uit samengestelde gezinnen.

Onze expertise: onderzoek doen en publiceren over samengestelde gezinnen vanuit onze expertise als pedagoog, filosoof/ethicus en advocaat/mediator.

Overige opdrachtgevers

Back To Top
 • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.