Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe Popelier Opleiding en Begeleiding, gevestigd aan Blikveldweg 1 1359KA Almere, jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Zo wordt uitgelegd waarvoor deze gegevens bewaard worden. Daarnaast vind je hier al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.   

Contactgegevens:

https://www.popelieropleidingen.nl

Blikveldweg 1 1359KA Almere

0640851704

  1. Kooistra-Popelier is de Functionaris Gegevensbescherming van Popelier Opleiding en Begeleiding. Zij is te bereiken via administratie@stiefplan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Popelier Opleiding en Begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Registratienummers van accrediterende (koepel)organisaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@stiefplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Popelier Opleiding en Begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om te kunnen vaststellen of u aan de toelatingseisen van onze CRKBO-erkende opleidingen voldoet met als doel daaraan te kunnen deelnemen.

– Om uw gegevens na afloop van een genoten opleiding(sdag) door te geven aan de accrediterende organisatie waarbij u geregistreerd bent. Het gaat hierbij om MfN (Mediator Federatie Nederland) en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). 

Geautomatiseerde besluitvorming

Popelier Opleiding en Begeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Popelier Opleiding en Begeleiding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Popelier Opleiding en Begeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Bewaartermijn maximaal twee jaar na verstrekking > Reden het leveren van onze goederen en diensten, en de communicatie hierover
Adres > Bewaartermijn maximaal twee jaar na verstrekking > Reden het leveren van onze goederen en diensten, en de communicatie hierover

Telefoonnummers > Bewaartermijn maximaal twee jaar na verstrekking > Reden het leveren van onze goederen en diensten, en de communicatie hierover
Registratienummers van accrediterende (koepel)organisaties >Bewaartermijn maximaal twee jaar na verstrekking of na deelname aan een opleiding waarbij deze door u bevestigd is > Reden het doorgeven van uw registratiecode aan de accrediterende organisatie waarbij u bent geregistreerd, na afloop van deelname aan een genoten opleiding(sdag)

E-mailadres ten behoeve van onze nieuwsbrieven > Bewaartermijn tot wederopzegging > u kunt zelf afmelden voor onze nieuwsbrieven door middel van een afmeldknop of door een e-mail met uw verzoek tot uitschrijving te sturen naar administratie@stiefplan.nl

Persoonsgevoelige gegevens zoals een cv of een overzicht van opleiding en/of werkervaring > Bewaartermijn maximaal 4 weken >Reden het beoordelen of cliënten op basis van opleidingen en/of werkervaring voldoen aan de toelatingseisen van onze opleidingen volgens de CRKBO-richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Popelier Opleiding en Begeleiding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Popelier Opleiding en Begeleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Popelier Opleiding en Begeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@stiefplan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Popelier Opleiding en Begeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Popelier Opleiding en Begeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@stiefplan.nl

 

Back To Top